China Committee

Under the direction of the International Committee, the China Committee coordinates Society of Actuaries activities in the Peoples Republic of China, with the support of SOA staff at headquarters and in the region.

Chair

Sun Hanjie

Vice Chair

Tian Meipan

Committee Member

Victor Huang
Trinity Pong
Tian Jinzhao
Benny Zhang
Chen Xiujuan
Wang Xiaojun
Hart Wang
Liu Qu
Zou Hui
Tian Hongzhen
Li Jiahui
Grace Jiang
Julia Zhang

Research Sub-Committee

Victor Huang, Chair
Benny Zhang
Trinity Pong

Education Sub-Committee

Wang Xiaojun, Chair
Benny Zhang
Trinity Pong

China Symposium Sub-Committee

Sun Hanjie, Chair
Tian Meipan
Chen Xiujuan
Liu Qu
Tian Hongzhen
Grace Jiang

Marketing Sub-Committee

Chen Xiujuan, Chair
Trinity Pong
Zou Hui

Editorial Sub-Committee

Tian Jinzhao, Chair
Julia Zhang

Staff Liaisons

Andrew Peterson
Jessie Li

Staff Support Person

Jessie Li