China Committee

Under the direction of the International Committee, the China Committee coordinates Society of Actuaries activities in the Peoples Republic of China, with the support of SOA staff at headquarters and in the region.

Chair

Sun Hanjie

Vice Chair

Tian Meipan
Liu Qu

Committee Member

Benny Zhang
Chen Xiujuan
Wang Xiaojun
Zou Hui
Tian Hongzhen
Li Jiahui
Grace Jiang
Julia Zhang
Yan Zhikang
Wu Lan
Peggy Hou
Li Qi
Lin Hai
Bi Hai

Research Sub-Committee

Benny Zhang, Chair
Li Qi

Education Sub-Committee

Wang Xiaojun, Chair
Wu Lan
Li Jiahui

China Symposium Sub-Committee

Tian Meipan, Chair
Sun Hanjie
Chen Xiujuan
Liu Qu
Tian Hongzhen
Grace Jiang
Yan Zhikang

Marketing Sub-Committee

Chen Xiujuan, Chair
Zou Hui
Lin Hai
Bi Hai

Editorial Sub-Committee

Peggy Hou, Chair
Julia Zhang

Staff Liaisons

Andrew Peterson
Jessie Li

Staff Support Person

Jessie Li